Propozície

1. Súťažné kategórie a systém hry

1.1. Hlavná súťaž

Dlhodobá súťaž jednotlivcov. Všetky turnaje sa hrajú systémom stableford s vyrovnaním.
Každý hráč je povinný ukončiť hru na jamke zodvihnutím lopty, pokiaľ je jasné, že jeho výsledok bude horší ako tripple bogey. Jeho zapisovateľ takýto výsledok na jamke označí písmenom „X“.

Vyhlásená súťažná kategória

- prví traja hráči v spoločnej kategórii

1.2. Vedľajšia súťaž – Holding points

Dlhodobá súťaž jednotlivcov. Každý výsledok hráča v turnaji bude ohodnotený bodmi podľa nasledovných kritérií:
1. za umiestnenie družstva v turnaji
2. za výsledok hráča v rámci družstva
3. za umiestnenie hráča v poradí stableford bez vyrovnania
Súčet uvedených bodov určí umiestnenie hráča v tejto súťaži

Vyhlásená súťažná kategória

- prví traja hráči v spoločnej kategórii

1.2.1. Bodové ohodnotenie vo vedľajšej súťaži – Holding points
1.2.1.1. Bodovanie za umiestnenie družstva v turnaji

Za umiestnenie družstva v turnaji prináleží každému hráčovi družstva nasledovný počet bodov:

1. miesto: 35 bodov 6. miesto: 14 bodov 11. miesto: 5 bodov
2. miesto: 29 bodov 7. miesto: 11 bodov 12. miesto: 4 body
3. miesto: 23 bodov 8. miesto: 8 bodov 13. miesto: 3 body
4. miesto: 20 bodov 9. miesto: 7 bodov 14. miesto: 2 body
5. miesto: 17 bodov 10. miesto: 6 bodov 15. miesto: 1 bod

1.2.1.2 Bodovanie za výsledok hráča v rámci družstva

Za postavenie výsledku hráča v hodnotení družstva za každý hrací deň turnaja prináleží hráčovi nasledovný počet bodov:

Najlepší výsledok: 15 bodov
Druhý výsledok: 9 bodov
Tretí výsledok: 6 bodov
Štvrtý výsledok: 3 body

1.2.1.3 Bodovanie za umiestnenie hráča v poradí stableford bez vyrovnania

Po každom turnaji bude spracované aj poradie hráčov podľa stablefordových bodov brutto, ktoré hráči zahrali počas dvoch dní turnaja. Za postavenie v tomto poradí na prvých 35 miestach prináleží hráčovi nasledovný počet bodov:

1. miesto: 35 bodov
2. miesto: 34 bodov
3. miesto: 33 bodov
… 35. miesto: 1 bod.

1.3. Vedľajšia súťaž – súťaž družstiev

Súťaž vyhlásená pre každý turnaj samostatne (mimo posledného turnaja). Hráči budú po prvom hracom dni vylosovaní do štvorčlenných družstiev. Súčet stablefordových bodov zahraných hráčmi družstva počas oboch dní určí poradie družstva v súťaži, pričom najhorší výsledok v každom hracom dni sa nezapočítava.
Táto súťaž nemá dlhodobý charakter.

Vyhlásená súťažná kategória

- prvé tri družstvá

1.3.1 Rozdelenie hráčov do družstiev

Hráči budú rozdelení do družstiev losovaním počas spoločného posedenia po prvom hracom dni každého turnaja (mimo posledného turnaja).

2. Poradie v súťaži

2.1. Poradie v jednotlivých turnajoch
2.1.1. Poradie v hlavnej súťaži

Každý turnaj bude vyhlásený samostatne. O poradí v turnaji pre hlavnú súťaž rozhodne vyšší počet uhraných stablefordových bodov podľa bodu 1.1. týchto propozícií.

2.1.2. Poradie vo vedľajšej súťaži – súťaž družstiev

Každý turnaj bude vyhlásený samostatne. O poradí v turnaji pre vedľajšiu súťaž družstiev rozhodne vyšší počet uhraných stablefordových bodov družstva počas oboch hracích dní jednotlivých turnajov (mimo posledného turnaja). Najhorší výsledok jedného z hráčov družstva v každom hracom dni sa do výsledku nezapočítava.

2.2 Konečné poradie
2.2.1 Konečné poradie v hlavnej súťaži

Do konečného poradia v hlavnej súťaži budú započítavané stablefordové body hráča z piatich najlepšie zahraných kôl jednotlivých turnajov.

2.2.2 Konečné poradie vo vedľajšej súťaži – Holding points

Do konečného poradia vo vedľajšej súťaži – Holding points budú započítavané všetky body hráča získané na jednotlivých turnajoch.

2.3 Rovnaký výsledok
2.3.1 Poradie v turnaji – hlavná súťaž

Pri rovnosti výsledku stablefordových bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach v turnaji:
a) lepší súčet brutto výsledok
b) lepší netto výsledok z druhého hracieho dňa
c) lepší brutto výsledok z druhého hracieho dňa
d) nižší HCP

2.3.2 Poradie v turnaji – vedľajšia súťaž – súťaž družstiev

Pri rovnosti výsledku stablefordových bodov rozhoduje o poradí v turnaji:
a) lepší súčet netto výsledkov všetkých hráčov družstva
b) lepší súčet brutto výsledkov všetkých hráčov družstva
c) nižší priemerný HCP družstva

2.3.3 Poradie výsledku v družstve

Pri rovnosti výsledku netto stablefordových bodov v rámci družstva, pre potreby bodovania v súťaži Holding points, rozhoduje o poradí výsledku v družstve za každý hrací deň turnaja:
a) pohlavie (dámy majú prednosť)
b) vek (starší majú prednosť)

2.3.4. Poradie výsledku stableford brutto

Pri rovnosti výsledku súčtu brutto stablefordových bodov, pre potreby bodovania v súťaži Holding points, rozhoduje o poradí v turnaji:
a) lepší brutto výsledok z druhého hracieho dňa
b) lepší brutto výsledok z prvého hracieho dňa
c) vyšší HCP

2.3.5 Konečné poradie v hlavnej súťaži

Pri rovnosti celkového výsledku v dlhodobej súťaži rozhoduje o poradí na prvých troch miestach v súťaži:
a) lepší súčet stablefordových bodov zo všetkých odohraných súťažných kôl
b) väčší počet odohraných súťažných kôl
c) los

3. Podmienky účasti

Súťaž je otvorená len pre pozvaných hráčov.
Podmienkou účasti je pozvanie organizátora do súťaže, platný HCP pre rok 2009 a úhrada štartovného podľa bodu 7 týchto propozícií.

4. Technické ustanovenia

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel.

5. Kalendár turnajov

1. turnaj 28.-29.5.2009 GC Slavkov u Brna, ČR
2. turnaj 25.-26.6.2009 GC Prosper, Čeladná, ČR
3. turnaj 27.-28.8.2009 GC Konopiště, ČR
4. turnaj 10.-11.9.2009 GC Nová Amerika, ČR

6. Usporiadateľ súťaže

CI Holding, akciová spoločnosť v spolupráci s miestnymi golfovými klubmi.

7. Štartovné

Štartovné do súťaže je stanovené sumou 200,9 EUR za každého hráča pre všetky turnaje spolu. Hráč je povinný ho uhradiť pri podaní prihlášky do súťaže podľa bodu 8 týchto propozícií.
Poplatky za hru na jednotlivých turnajoch hradí v plnej miere organizátor súťaže – CI Holding, akciová spoločnosť

Úhrada štartovného na číslo účtu v Tatrabanke a.s. 2628034061 kód banky 1100.

Variabilný symbol – zadať registračné číslo, ktoré je uvedené v návratke

8. Pozvanie do súťaže, prihláška do súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť len hráč, ktorý obdrží od organizátora súťaže pozvánku do súťaže. Súčasťou pozvánky do súťaže bude aj formulár prihlášky do súťaže, ktorý hráč po úhrade štartovného poplatku zašle v súlade s pokynmi uvedenými v prihláške.

9. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor: Ing. Libor Červenka, Bc. Jaroslav Holeša, JUDr. Juraj Tomášek

10. Protest

Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru a to písomnou formou po zložení poplatku 20,- EUR. V prípade, že bude protest neopodstatnený, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter.

11. Finálový turnaj

Propozície finálového turnaja budú upresnené najneskôr do 15.8.2009.

12. Turnajový HCP

Pre potreby zrovnania výkonnosti jednotlivých účastníkov CI Holding Invitational Golf Tour budú jednotlivým hráčom len pre potreby tejto súťaže vedené „interné“ HCP.

12.1. Úvodný HCP

Pri prvom štarte na turnaji CI Holding Invitational Golf Tour nahlási každý hráč svoj aktuálny HCP pri registrácii do turnaja. Tento sa stáva uvodným interným HCP v turnaji CI Holding Invitational Golf Tour.

12.2. Úprava interného HCP po jednotlivých súťažných kolách

S HCP podľa bodu 12.1. hráč odohrá prvé súťažné kolo turnaja. Do druhého súťažného kola turnaja nastúpi hráč s upraveným interným HCP, ktorý bude upravený v súvislosti so zahraným výsledkom z prvého hracieho dňa podľa pravidiel EGA. Po druhom hracom dni turnaja sa hráčovi opäť na základe odohraného výsledku upraví jeho interný HCP.

12.3. Zmena interného HCP

Pri registrácii do nasledujúceho turnaja nahlási hráč opäť svoj platný HCP. Pokiaľ je jeho interný HCP vyšší ako jeho aktuálny HCP, upraví sa jeho interný HCP v súlade s aktuálnym platným HCP a s ním pokračuje hráč v súťaži. Jeho nový interný HCP sa opäť prepočíta po prvom aj druhom hracom dni v súlade s bodom 12.2.

12.4. Nezmenený interný HCP

Pokiaľ je interný HCP nižší ako reálny HCP o 1,0 hráč pokračuje v súťaži s interným HCP, ktorý sa po prvom aj druhom hracom dni opäť prepočíta v súlade s bodom 12.2.